Ministranci

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁATRZA

Informacje

Liturgiczna służba ołtarza to określenie wszystkich osób, które służą podczas mszy świętej i w trakcie innych nabożeństw religijnych.

Ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Aktywne uczestnictwo w liturgicznej służbie ołtarza jest zadaniem wymagającym, dlatego dzieli się je pomiędzy różne osoby. Do służby liturgicznej zaliczają się ministranci, lektorzy, członkowie chóru, organista, kościelny, ceremoniarz. Osoby, które pełnią poszczególne obowiązki, powinny być dla innych wzorem.  znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Służba liturgiczna to określenie odnoszące się do wszystkich osób, które pomagają w liturgii. Pełnienie posługi podczas mszy świętej i w trakcie innych uroczystości religijnych wymaga odpowiedniego stroju. Służba liturgiczna nie może być ubrana w codzienne ubrania. Niezbędny jest strój liturgiczny. W zależności od pełnionej funkcji. 

Ministranci są pomocnikami podczas mszy i  innych uroczystości. Czuwają oni nad darami, przygotowaniem ołtarza, trzymają patenę, dzwonią dzwonkami, gongiem, usługują księdzu. Przez to czynnie się angażuje w liturgię poprzez swoją służbę. Przez swoja postawę zachęcają innych. Ważne miejsce w służbie liturgicznej zajmują również lektorzy, którzy są starsi stażem oraz ceremoniarze – pełniący funkcję opiekuna służby liturgii.

Stroje służby liturgicznej

Odpowiednia szata liturgiczna ministranta podkreśla charakter mszy świętej i innych wydarzeń, a także symbolizuje czystość duszy.

Tradycyjne stroje ministrantów obejmują następujące części garderoby:

  • komża

Komża to podstawowy strój ministranta. Krótka alba o szerokich rękawach w kolorze białym, symbolizującym czystość duszy.  

  •  kołnierz (peleryna)

Kołnierz jest zakładany na komżę, zakrywa on ramiona. 

  •  alba ministrancka

Długa biała szata przepasana pasem lub sznurem liturgiczny. Alba jest noszona przeważnie przez lektora i ceremoniarza.

Funkcje w służbie liturgicznej

Poszczególne obowiązki w ramach służby liturgicznej są uzależnione od wielu czynników, w tym również od wieku. Rodzaj noszonego stroju ministranckiego jest uzależniony od tego, jaki jest stopnień posługi danego ministranta. Na wstępie jest się kandydatem – okres ten zostaje określony przez proboszcza danej parafii. W tym czasie istotne jest, by poznać charakter swoich przyszłych obowiązków. Będąc kandydatem na ministranta, nie nosi się stroju liturgicznego, choć w niektórych kościołach zdarzają się wyjątki od tej reguły (szarfa – znak kandydata na ministranta) 

Po okresie próbnym zostaje się ministrantem – oczywiście o ile kandydat dalej czuje, że chce pełnić posługę. Podstawowym strojem na tym etapie służby jest komża. 

Kolejnym stopniem w ramach służby liturgicznej jest lektor. Sprawuje on opiekę nad ministrantami, gdyż jest pośród nich najstarszy. Lektor jest ministrantem Słowa Bożego. Jego obowiązkami podczas posługi jest czytanie Pisma Świętego, komentarzy mszalnych czy też modlitwy. Tradycyjnym strojem lektora jest alba przewiązana cingulum, czyli gruby sznur. 

Najwyższy stopniem w hierarchii służby jest ceremoniarz. Osoba ta przeważnie pełni funkcję opiekuna służby liturgicznej. Ceremoniarz musi posiadać ogromną wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Przygotowuje on liturgię i dba o jej przebieg. Strój ceremoniarza jest ściśle określony. Osoba pełniąca tę funkcję nosi albę przepasaną sznurem lub pasem. Ubranie, które znajduje się pod albą, jest przeważnie odświętne. 

Podsumowanie

Pełnienie określonej funkcji w służbie liturgicznej jest zadaniem odpowiedzialnym. Osoby, które decydują się na posługę, powinny dawać odpowiedni przykład. To właśnie ministranci czuwają nad przygotowaniami i nad tym, by liturgia przebiegała prawidłowo. Jednocześnie dbają oni o to, by msza święta i inne wydarzenia kościelne zachowały swój uroczysty charakter. (Zob. Liturgiczna Służba Ołtarza – czym jest i kto może w niej uczestniczyć?, https://mkmaryla.pl/module/smartblog/details?slug=liturgiczna-sluzba-oltarza-czym-jest, 02.03.2023)

Opiekunem w naszej parafii LSO jest ks. Robert Sierota

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Debrzno, ul. Witosa 5

NR KONTA
NRB: 84 9326 0006 0080 5748 2000 0010

Kontakt

Scroll to Top